Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

4ος Μύθος

Μύθος 4ος: Η βιομηχανία και η αγορά θα ελέγχουν την διαδικασία αξιολόγησης.
Πραγματικότητα:«Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει η Ακαδηµαϊκή Μονάδα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου της µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής,..." link

1 σχόλιο:

Logic είπε...

«Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει η Ακαδηµαϊκή Μονάδα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου της µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και µε τους ακόλουθους στόχους:
1. Την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων της Ακαδηµαϊκής Μονάδας
2. Την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης
3. Τον προσδιορισµό ενεργειών βελτίωσης
4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός της Μονάδας, όπου και εφόσον είναι εφικτό
5. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και εφόσον είναι εφικτό».
Σκο̟πός της Εσωτερικής Αξιολόγησης «δεν είναι να ικανο̟ποιήσει τις α̟παιτήσεις του σχετικού νοµικού π̟λαισίου, αλλά να α̟ποτελέσει το βασικό εργαλείο, µέσω του ο̟ποίου οι ε̟πί µέρους Ακαδηµαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύµατα θα θεσ̟πίσουν διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης του σύνθετου έργου τους.»
http://www.adip.gr/files/OdigosEfarmogisKritirion_v1.pdf